Sioen is volledig REACH-conform

Bij Sioen steken we veel energie in duurzaamheid en veiligheid, niet alleen in de producten die we maken, maar ook in onze productieprocessen. Sioen is REACH-compliant, wat betekent dat we SDG's 3 en 12 helpen realiseren.

REACH

Wij garanderen dat wij volledig REACH-conform zijn. REACH is de verordening van de Europese Gemeenschap over chemische stoffen en het veilig gebruik ervan. Het gaat over de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen. Reach heeft tot doel de menselijke gezondheid en het milieu te verbeteren door een betere en snellere identificatie van de intrinsieke eigenschappen van chemische stoffen.

REACH

REACH is een verordening van de Europese Unie. Het verwijst naar Verordening NO 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad. Volgens het Europees Agentschap voor chemische stoffen(ECHA) is de verordening "aangenomen ter verbetering van de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu tegen de risico's die chemische stoffen kunnen inhouden, en ter versterking van het concurrentievermogen van de chemische industrie van de EU". Reach bevordert ook "alternatieve methoden voor de beoordeling van gevaren van stoffen om het aantal dierproeven te verminderen".

REACH staat voor Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Beperking van Chemische stoffen. Het is van toepassing op alle chemische stoffen en dus op de meeste bedrijven in de EU. Het gaat dus niet alleen om chemische stoffen die in industriële processen worden gebruikt, maar ook om de chemische stoffen in dagelijks gebruikte producten, zoals kleding, meubels, enz.

Om aan deze verordening te voldoen, moeten bedrijven, waaronder Sioen, de risico's identificeren die verbonden zijn aan de stoffen die zij in de Europese Unie ontwikkelen en verkopen. Ze moeten het ECHA tonen hoe de stof veilig kan worden gebruikt, en ze moeten de gebruikers informeren over de risicobeheersmaatregelen.

Hoe REACH werkt

REACH stelt procedures vast voor het verzamelen en beoordelen van informatie over de eigenschappen en gevaren van stoffen. Alle bedrijven moeten de stoffen die ze gebruiken, registreren. Deze gegevens worden naar het ECHA gestuurd en geëvalueerd. ECHA beoordeelt samen met de autoriteiten of de risico's van de stoffen beheerst kunnen worden.

SDG's

REACH-compliant zijn kan worden gekoppeld aan twee SDG's: "Een gezond leven verzekeren en welzijn bevorderen voor iedereen op alle leeftijden" (SDG 3) en "Zorgen voor duurzame consumptie- en productiepatronen" (SDG 12).

Door de mogelijke gevaren van stoffen te beoordelen, helpen we het "aantal sterfgevallen en ziekten als gevolg van gevaarlijke chemische stoffen en lucht-, water- en bodemverontreiniging en -verontreiniging" te verminderen, zoals in doelstelling 3.9 staat.

Daarnaast helpen we ook doelstelling 12.4 ("Tegen 2020 zorgen voor een milieuverantwoord beheer van chemische stoffen en alle afvalstoffen tijdens hun volledige levenscyclus, in overeenstemming met overeengekomen internationale kaders, en de vrijkoming ervan in lucht, water en bodem aanzienlijk verminderen om de schadelijke gevolgen voor de menselijke gezondheid en het milieu tot een minimum te beperken") te bereiken.