Actief lidmaatschap van het VBO ter bevordering van een optimaal ondernemings- en investeringsklimaat

Door lid te zijn van het VBO dragen wij bij aan een wereldwijde markt waar informatie over duurzaamheid wordt gebruikt om zakelijke beslissingen te nemen. Wij handelen naar de doelen die zijn gesteld in SDG's 8, 9, 12, 13, 16 en 17 van de VN.

Sioen is een actief lid van het VBO

Lidmaatschap van het VBO maakt ons slimmer. Het geeft ons inzicht in zaken die niet onze dagelijkse business zijn. Taken die dat wel zijn: ontwikkeling, productie en verkoop van professionele beschermkleding, garens en vezels, kleuroplossingen en textiel. Het VBO helpt om een optimaal bedrijfsklimaat te creëren en te behouden. We zijn betrokken bij werkgroepen zoals "Business and Human Rights".

Wat is het VBO

VBO is de afkorting van het Verbond van Belgische Ondernemingen. Het is de spreekbuis van het bedrijfsleven in België en bevordert een optimaal bedrijfs- en investeringsklimaat. Alle sectoren zijn in het VBO vertegenwoordigd via het lidmaatschap van de sectorfederaties.

Ondernemingen zijn de drijvende kracht in sociale vooruitgang. Hoewel het VBO sinds 1895 dezelfde essentiële rol heeft vervuld, is onze omgeving ingrijpend veranderd. Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) is voortdurend in ontwikkeling. Beter nog, het kijkt vooruit, zodat het een vitale rol kan blijven spelen in de fabriek van socio-economische actoren en daarbuiten.

Operaties

De initiatieven van het VBO bestrijken alle domeinen van de bedrijfsactiviteit op nationaal, Europees en internationaal niveau en hebben deze initiatieven gegroepeerd in activiteitsdomeinen ('Overheid & politiek', 'Pensioenen & vergrijzing', 'Economie', 'Sociale zekerheid', 'Europa', 'Corporate governance', enzovoort).

Een optimaal ondernemingsklimaat is van vitaal belang voor een gezonde economie en duurzame groei. Het VBO wil een dergelijk klimaat helpen creëren en in stand houden door, onder andere, alle kwesties die van rechtstreeks belang zijn voor ondernemingen op de voet te volgen. Hier volgen, gegroepeerd in 17 thema's, de kwesties waarop het VBO het grootste deel van zijn aandacht en actie richt.

Op drie niveaus

Nationaal presenteert en verdedigt het VBO de belangen van het bedrijfsleven, niet alleen tegenover de overheid en de vakbonden, maar ook tegenover de media, de ngo's en de academische wereld. Als sociale partner onderhandelt het VBO over een reeks intersectorale akkoorden, waaronder het tweejaarlijkse multisectoraal akkoord dat bekend staat als het "accord interprofessionel/interprofessioneel akkoord" (AIP/IPA). De uitdagingen van de 21e eeuw en de overdracht van een reeks extra bevoegdheden naar het regionale niveau vereisen een nieuw model van sociale dialoog. Daartoe zijn de multisectorale werkgeversorganisaties het eens geworden over een nieuw samenwerkingsprotocol dat gericht is op een geïntegreerd en gecoördineerd sociaal overleg. Dit staat bekend als de Intersectorale Werkgeversdialoog

Op Europees niveau behartigt het VBO actief de belangen van zijn leden in het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Raad van Ministers.

Internationaal werkt het VBO actief mee aan de ontwikkeling van internationale economische betrekkingen.

Sioen is lid

Het lidmaatschap van het VBO opent deuren naar de expertise van een reeks partners. Als VBO-lid hebben we niet alleen toegang tot een uniek sociaal netwerk, maar profiteren we ook van de expertise van meerdere partners, d.w.z. organisaties die door het VBO zijn opgericht of bij het VBO zijn ondergebracht.

Wij hebben rechtstreeks inspraak bij het bepalen van de werkgeversstrategie. Alle belangrijke sociale en economische kwesties in de ruime zin van het woord komen aan bod.

Wij nemen ook deel aan comités en werkgroepen en ontvangen eersteklas informatie over de lopende ontwikkelingen op het gebied van wetgeving, regelgeving en contracten.

Het VBO is vertegenwoordigd in meer dan 120 nationale en internationale overheidsorganen en kan daardoor de stem van de industrie laten horen** over onderwerpen die van specifiek belang zijn voor zijn leden binnen deze organen.

Werkgroep bedrijfsleven en mensenrechten

Sioen maakt deel uit van de ad-hocwerkgroep "Zaken en mensenrechten ". Met het oog op de invoering van Europese beleidsmaatregelen over due diligence, business & mensenrechten en duurzaam ondernemingsbestuur in de loop van 2021, lanceert de Europese Commissie consultatierondes waarin stakeholders hun input kunnen geven op dit dossier.

Sioen experts zijn ook lid van de VBO Stakeholders werkgroep, de WG BTW-(Bewijs van intracommunautaire levering) werkgroep, de Business and human rights werkgroep.

Michele Sioen, onze CEO is ook lid van het Strategy Committee van het VBO. Bovendien was zij van 2014 tot 2017 de eerste vrouwelijke voorzitter van het VBO.

De speerpunten van haar voorzitterschap waren:

  • Jeugdwerkgelegenheid
  • Verlagen van de werkgeversbelasting op arbeid zodat zowel werkgever als werknemer er op vooruit gaan
  • Energie
  • Innovatie
  • Contacten vakbonden en werknemersorganisaties

Vandaag is ze lid van het IWO, het Interprofessioneel Werkgeversoverleg en van het Strategisch Comité van het VBO.

We hebben ook deelgenomen aan opleidingen georganiseerd door het VBO, vaak samen met deskundigen van derden. De workshop over de transformatie van toeleveringsketens was bijzonder interessant. De identificatie en het beheer van sociale en milieurisico's in een toeleveringsketen is een complex proces. De workshop ging dieper in op onderwerpen als methodologieën, benaderingen en instrumenten voor de transformatie van toeleveringsketens en de initiatie van een due diligence-proces.

SDG's

Door actief lid te zijn van het VBO draagt Sioen bij tot de realisatie van de volgende doelstellingen die zijn vastgelegd in SDG 8: "een ontwikkelingsgericht beleid bevorderen dat productieve activiteiten, waardig werk scheppen, ondernemerschap, creativiteit en innovatie ondersteunt", "volledige en productieve werkgelegenheid en waardig werk voor iedereen realiseren", "het percentage jongeren dat geen werk heeft aanzienlijk verminderen", "de arbeidsrechten beschermen en een veilige en zekere werkomgeving voor alle werknemers bevorderen".

Ons lidmaatschap van het VBO (en andere beroepsorganisaties) draagt bij tot de verwezenlijking van de doelstellingen van SDG 9, "een veerkrachtige infrastructuur uitbouwen, een inclusieve en duurzame industrialisering bevorderen en innovatie aanmoedigen".

En ten slotte SDG 16: "Vreedzame en inclusieve samenlevingen voor duurzame ontwikkeling bevorderen en doeltreffende, verantwoordingsplichtige en inclusieve instellingen op alle niveaus opbouwen." Het VBO speelt een belangrijke rol bij de doelstelling "Een universeel, op regels gebaseerd, open, niet-discriminerend en billijk multilateraal handelsstelsel in het kader van de Wereldhandelsorganisatie bevorderen" van SDG 17.