Het lidmaatschap van UN Global Compact beïnvloedt onze strategie

Als lid van het Global Compact van de Verenigde Naties versterken wij het wereldwijde partnerschap voor duurzame ontwikkeling door partnerschappen met meerdere belanghebbenden die "kennis, deskundigheid, technologie en financiële middelen mobiliseren en delen", zoals in SDG 17 staat.

Sioen is lid van de UN Global Compact en onderschrijft de 10 principes

Sioen formaliseert haar engagement tot duurzaamheid op verschillende manieren. Eén daarvan is haar lidmaatschap van het Global Compact van de Verenigde Naties en het onderschrijven van de 10 Principes. Door de Tien Principes van het UN Global Compact op te nemen in onze strategie, ons beleid en onze procedures en door een bedrijfscultuur van integriteit en waarden op te bouwen, houden we ons aan onze basisverantwoordelijkheden tegenover mensen en de planeet. De 10 principes helpen ons om MVO hoog op de agenda te plaatsen en te leven als goede bedrijfsburgers.

Wat is het UN Global Compact

Het in 2000 gelanceerde UN Global Compact (UNGC) is een oproep aan bedrijven om strategieën en activiteiten af te stemmen op universele beginselen over mensenrechten, arbeid, milieu en corruptiebestrijding (UN Global Compact Principes), en acties te ondernemen om de Sustainable Development Goals (SDG's) te bevorderen. Met meer dan 12 000 ondertekenaars in 170 landen is het 's werelds grootste vrijwillige initiatief op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het initiatief is zowel mondiaal als lokaal, privaat als publiek, vrijwillig maar verantwoordelijk.

Belgische tak

Het UN Global Compact heeft een unieke deelnemersconstellatie, die bedrijven samenbrengt met regeringen, maatschappelijke organisaties, vakbonden, de Verenigde Naties en andere belangrijke belanghebbenden. Lokale Global Compact-netwerken werden opgericht om het Global Compact van de VN relevant te maken in de verschillende economische, politieke en culturele contexten van de wereld en om een betekenisvolle betrokkenheid bij de ondertekenaars te ondersteunen.

Het Global Compact Network Belgium (GCNB) implementeert een programma van activiteiten ter ondersteuning van in België gevestigde ondertekenaars van het UN Global Compact die de voordelen van hun engagement met het UN Global Compact wensen te maximaliseren. Om een grotere impact in het Belgische landschap te realiseren, heeft het GCNB in januari 2016 een alliantie gesloten met het duurzaamheidsnetwerk The Shift. Dit leidt tot gedeelde diensten voor hun leden op het vlak van activiteiten, projecten en campagnevoering rond de SDG's. De Belgische website van de UN Global Compact.

Voldoen aan het UN Global Compact

Voldoen aan het UN Global Compact was vroeger gemakkelijk. De CEO van het bedrijf zwoer dat het bedrijf duurzame acties ondernam en dat was het. Misbruik was niet ver weg en we waren geschokt toen we zagen dat collega-fabrikanten die de wet schaamteloos aan hun laars lapten, werden vermeld op de website van UN Global Compact.
Vandaag zijn de zaken veel strikter. Hoewel het nog steeds op vrijwillige basis gebeurt, moeten leden nu een bijdrage betalen en moeten zij vooruitgang aantonen door middel van gedetailleerde rapportage.
In ons geval werd een verbintenisbrief van onze CEO, Michele Sioen, naar de secretaris-generaal van de VN gestuurd waarin hij zich ertoe verbindt om:

 1. de tien principes van het UN Global Compact te implementeren;
 2. actie te ondernemen ter ondersteuning van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen;
 3. en jaarlijkse Communication on Progress (COP) in te dienen.

Sioen omarmt de UN Global Compact Principes

Sioen onderschrijft volmondig alle regels die in de 10 principes zijn vastgelegd. We zijn het ermee eens dat "duurzaam ondernemen begint bij het waardesysteem van een bedrijf en een op principes gebaseerde benadering van zakendoen. Dit betekent ondernemen op een manier die minimaal voldoet aan fundamentele verantwoordelijkheden op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en anti-corruptie. Verantwoordelijke bedrijven passen overal waar zij aanwezig zijn dezelfde waarden en beginselen toe en weten dat goede praktijken op het ene gebied niet opwegen tegen schade op een ander gebied". Zoals vermeld op de Global Compact van de Verenigde Naties Principles website.

Door de Tien Principes van het UN Global Compact op te nemen in onze strategie, ons beleid en onze procedures en door een bedrijfscultuur van integriteit en waarden op te bouwen, houden wij ons aan onze basisverantwoordelijkheden tegenover mensen en de planeet. Ze zijn effectief omdat deze doelstellingen ons helpen de duurzaamheidsrisico's en -overwegingen scherp te krijgen, wat leidt tot prioritering en duidelijke acties.

De Tien Principes van het United Nations Global Compact zijn afgeleid van: de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, de Verklaring van de Internationale Arbeidsorganisatie over Fundamentele Principes en Rechten op het Werk, de Verklaring van Rio over Milieu en Ontwikkeling, en het Verdrag van de Verenigde Naties tegen Corruptie.

De tien principes zijn

Mensenrechten

 • Principe 1: bedrijven moeten de bescherming van internationaal afgekondigde mensenrechten steunen en respecteren; en
 • Principe 2: ervoor zorgen dat zij niet medeplichtig zijn aan schendingen van de mensenrechten.

Arbeid

 • Principe 3: Ondernemingen dienen de vrijheid van vereniging en de effectieve erkenning van het recht op collectieve onderhandelingen te handhaven;
 • Beginsel 4: de uitbanning van alle vormen van gedwongen of verplichte arbeid;
 • Beginsel 5: de daadwerkelijke afschaffing van kinderarbeid; en
 • Beginsel 6: de uitbanning van discriminatie in arbeid en beroep.

Milieu

 • Principe 7: bedrijven moeten een voorzorgsbenadering van milieu-uitdagingen ondersteunen;
 • Principe 8: initiatieven nemen om meer milieuverantwoordelijkheid te bevorderen; en
 • Principe 9: de ontwikkeling en verspreiding van milieuvriendelijke technologieën aanmoedigen.

Anti-corruptie

 • Beginsel 10: Ondernemingen moeten alle vormen van corruptie bestrijden, inclusief afpersing en omkoping.

Deze 10 principes maken ook integraal deel uit van de aandachtspunten in een van de 5 P's, namelijk Peace. Hier zetten we uiteen hoe we ethisch ondernemen benaderen, we definiëren acties en we bepalen de impact ervan.

Levenslang leren

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is geen staat maar een proces. Een van de redenen waarom onze toetreding succesvol is geweest, is de uitgebreide toolbox van de UNGC, die actieplatforms omvat om partnerschappen aan te gaan en uitdagingen op te lossen, een online UN Business Action Hub en andere hulpmiddelen. Een voorbeeld hiervan is een rapportagepartnerschap met GRI, dat bedrijven helpt informatie te delen, een open dialoog aan te gaan en actie te ondernemen om tastbare vooruitgang naar een duurzamere wereld te versnellen. Het UN Global Compact geeft ons inzichten, kennis en de mogelijkheid om vaardigheden op te bouwen om onze duurzaamheidsdoelstellingen te halen en zo bij te dragen aan de 2030-doelen voor duurzame ontwikkeling.

Via virtuele sessies, e-learning cursussen, influencer series en netwerksessies kunnen onze medewerkers meer te weten komen over de onderwerpen die hen dagelijks bezighouden.

We erkennen dat we niet alle mogelijkheden van dit UN Global Compact-lidmaatschap benutten. Veel zaken lopen parallel met acties van andere verenigingen zoals amfori BSCI. Bovendien worden we vaak te veel in beslag genomen door onze dagelijkse werkzaamheden, waartoe ook de vele audits voor certificeringen behoren.

Een van onze meer hands-on doelstellingen zal zijn om een aantal belangrijke medewerkers te vragen om tijd vrij te maken om zich te verdiepen in de vele leermogelijkheden die het UN Global Compact biedt.

Andere voordelen

Wat gezegd wordt over certificaten en duurzaamheidsaudits kan ook gezegd worden over het naleven van het UN Global Compact. Het is goed voor het bedrijfsleven en voor de samenleving.

Succes voor bedrijven en organisaties vereist stabiele economieën en gezonde, geschoolde en opgeleide werknemers, naast andere factoren. Duurzame bedrijven ervaren een groter merkvertrouwen en meer steun van investeerders.

Bovendien bieden bedrijven, zoals het onze, frisse ideeën en schaalbare oplossingen voor de uitdagingen van de maatschappij, en dat is precies wat we nodig hebben om een betere wereld te creëren.